Οι οικογενειακοί δεσμοί του Savigny προς δύο Έλληνας μαθητάς του

Titel Οι οικογενειακοί δεσμοί του Savigny προς δύο Έλληνας μαθητάς του
Autor*in Κουγέας, Σωκράτης Β.
Herausgeber*in Μαριδάκης, Γεώργιος Σ.
Buchtitel Εράνιον προς Γεώργιον Σ. Μαριδάκην. Επί τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας
Band 1
Ort Αθήναι
Verlag Κλεισιούνης
Datum 1963
Seiten 279-295
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung