Το γυναικείον συνέδριον του Μονάχου

Titel Το γυναικείον συνέδριον του Μονάχου
Autor*in Πινέλλη, Μαρία
Publikation Εφημερίδα κυριών
Datum 1909
Seiten 968-971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung