Δύο μονόπρακτα του Frantz Molnar "Το σουπέ", "Εν-δύο-τρία"

Titel Δύο μονόπρακτα του Frantz Molnar "Το σουπέ", "Εν-δύο-τρία"
Autor*in Ταρσούλη, Γ.
Publikation Νέα Εστία
Band 7
Ausgabe 82
Datum 1930
Seiten 552
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung