Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις ήτοι Τα περί των Φύσει Όντων Φιλοσοφούμενα επιτμημένως μεν, σαφώς δε ως οιόν τε εκ διαφόρων Φιλοσόφων αωτευθέντα υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως ~~~Τα νυν δε τύποις εκδοθέντα υπό της Αυταδελφότητος των Ζωσιμάδων Α. και Ν. και Ζ. και Μ. επί τω διανεμηθήναι δωρεάν τοις φιλεπιστήμοσιν Ελλήνων Νεανίσκοις

Titel Τα Αρέσκοντα τοις Φιλοσόφοις ήτοι Τα περί των Φύσει Όντων Φιλοσοφούμενα επιτμημένως μεν, σαφώς δε ως οιόν τε εκ διαφόρων Φιλοσόφων αωτευθέντα υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως ~~~Τα νυν δε τύποις εκδοθέντα υπό της Αυταδελφότητος των Ζωσιμάδων Α. και Ν. και Ζ. και Μ. επί τω διανεμηθήναι δωρεάν τοις φιλεπιστήμοσιν Ελλήνων Νεανίσκοις
Autor*in Βούλγαρης, Ευγένιος
Ort Εν Βιέννη της Αουστρίας
Verlag Εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη
Datum 1805
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung