Η πολιτική φιλοσοφία του εθνικού κράτους

Titel Η πολιτική φιλοσοφία του εθνικού κράτους
Autor*in Κυριακόπουλος, Ηλίας
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 22
Datum 1939
Seiten 345-357
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung