Αι περί πολιτισμού φιλοσοφικαί απόψεις του Ιωάννου Μεταξά

Titel Αι περί πολιτισμού φιλοσοφικαί απόψεις του Ιωάννου Μεταξά
Autor*in Κυριάκης, Ευάγγελος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 11
Datum 1938
Seiten 824-828
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung