Ανεμοκίνητοι υδραντλίαι

Wissensbasis

Ernst Ziller
Titel Ανεμοκίνητοι υδραντλίαι
Autor*in Τσίλλερ, Ερνέστος
Publikation Εστία
Band 8
Ausgabe 188
Datum 1879
Seiten 491-492
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung