Ο Αντίπαπας, ήτοι αγώνες υπερθαύμαστοι και ηρωϊκά παλαίσματα, και τα τω όντι υπερφυή κατορθώματα Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσου του επικληθέντος Ευγενικού

Titel Ο Αντίπαπας, ήτοι αγώνες υπερθαύμαστοι και ηρωϊκά παλαίσματα, και τα τω όντι υπερφυή κατορθώματα Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσου του επικληθέντος Ευγενικού
Autor*in Πάριος, Αθανάσιος
Ort [Wien]
Verlag χ.ό.
Datum 1785
Weiteres Γράφει υπό την επίδραση του δημοσιευμένου το 1782 έργου "Antipapst" του Joseph Valentin Eybel (Veloudis, S. 33)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung