Το έργον του Karl Larenz και ο εγελιανισμός εν τω δικαίω

Titel Το έργον του Karl Larenz και ο εγελιανισμός εν τω δικαίω
Autor*in Τσάτσος, Κωνσταντίνος
Herausgeber*in Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 2
Ausgabe 3
Datum 1931
Seiten 362-372
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung