Τι ωφελούσι τα βιβλία και αι μελέται

Wissensbasis

Wilhelm Wagner
Titel Τι ωφελούσι τα βιβλία και αι μελέται
Autor*in Bacon, Francis
Übersetzer*in Wagner, Wilhelm
Publikation Εστία
Band 5
Ausgabe 130
Datum 1878
Seiten 415-416
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung