Προβλήματα από την εφαρμογή του γερμανικού δικαίου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ελληνικών συμφερόντων: η αντιμετώπισή τους με λύσεις από την διοικητική και δικαστική πρακτική

Titel Προβλήματα από την εφαρμογή του γερμανικού δικαίου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ελληνικών συμφερόντων: η αντιμετώπισή τους με λύσεις από την διοικητική και δικαστική πρακτική
Autor*in Βλαχόπουλος, Γιώργος Δ.
Autor*in Huebner, Dominik von
Autor*in Αμπατζής, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag von Huebner
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung