Φιλίππου Βουττμάννου Ελληνική Γραμματική πρώην μεν εκ του Γερμανικού μεταφρασθείσα, κτλ. υπό Στεφάνου Οικονόμου ιατρού. Νυν δε Μετατυπωθείσα μετά μικρών επανορθώσεων και προσθηκών, τινών μεν εκ του πρωτοτύπου, τινών δε αλλαχόθεν. Δαπάνη του Ιονίου Κράτους, εις χρήσιν των δευτερευόντων σχολείων του αυτού, κατά δοκιμασίαν των της δημοσίας παιδείας Επιμελητών

Titel Φιλίππου Βουττμάννου Ελληνική Γραμματική πρώην μεν εκ του Γερμανικού μεταφρασθείσα, κτλ. υπό Στεφάνου Οικονόμου ιατρού. Νυν δε Μετατυπωθείσα μετά μικρών επανορθώσεων και προσθηκών, τινών μεν εκ του πρωτοτύπου, τινών δε αλλαχόθεν. Δαπάνη του Ιονίου Κράτους, εις χρήσιν των δευτερευόντων σχολείων του αυτού, κατά δοκιμασίαν των της δημοσίας παιδείας Επιμελητών
Autor*in Buttmann, Philipp K.
Herausgeber*in Ασώπιος, Κωνσταντίνος
Übersetzer*in Οικονόμος, Στέφανος
Ort Korfu
Verlag Εν τη Τυπογραφία της Κυβερνήσεως
Datum 1829
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung