Το ολοκληρωτικόν Κράτος της σήμερον και αι πολιτικαί ιδέαι του 19ου αιώνος

Titel Το ολοκληρωτικόν Κράτος της σήμερον και αι πολιτικαί ιδέαι του 19ου αιώνος
Autor*in Leibholz, Gerhard
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 8
Ausgabe 3
Datum 1937
Seiten 239-282
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung