Το Χαμένον Παιδίον Ιστορία διά τους παίδας Συντεθείσα πρότερον εις την Γερμανικήν διάλεκτον, έπειτα μεταφρασθείσα εις την Γαλλικήν, και νυν αύθις μετενεχθείσα εις την απλοελληνικήν παρά Μιχαήλ παπά Χρήστου

Titel Το Χαμένον Παιδίον Ιστορία διά τους παίδας Συντεθείσα πρότερον εις την Γερμανικήν διάλεκτον, έπειτα μεταφρασθείσα εις την Γαλλικήν, και νυν αύθις μετενεχθείσα εις την απλοελληνικήν παρά Μιχαήλ παπά Χρήστου
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Παπαχρήστου, Μιχαήλ
Ort Bukarest
Verlag Εν τω τυπογραφείω του Ηλιάδου
Datum 1832
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung