Η κατάχρησις των δικαιωμάτων εν τω συγχρόνω ελληνικώ δικαίω

Titel Η κατάχρησις των δικαιωμάτων εν τω συγχρόνω ελληνικώ δικαίω
Autor*in Λιτζερόπουλος, Αλέξανδρος Γ.
Publikation Θέμις
Band 50
Datum 1938
Seiten 100-107
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung