Το ζήτημα του Αστικού Κώδικος

Titel Το ζήτημα του Αστικού Κώδικος
Autor*in Κουσουλάκος, Γεώργιος Π.
Publikation Εφημερίς των Ελλήνων Νομικών
Band 13
Datum 1946
Seiten 185-209
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung