Φόρμιγξ :ήτοι Συλλογή ασμάτων και ωδών των μεν μετενεχθέντων εκ της ευρωπαϊκής μουσικής γραφής εις την καθ' ημάς εκκλησιαστικήν, των δε πρωτοτύπων όλως προς χρήσιν των Δημ. Σχολείων και παντός φιλομούσου

Titel Φόρμιγξ :ήτοι Συλλογή ασμάτων και ωδών των μεν μετενεχθέντων εκ της ευρωπαϊκής μουσικής γραφής εις την καθ' ημάς εκκλησιαστικήν, των δε πρωτοτύπων όλως προς χρήσιν των Δημ. Σχολείων και παντός φιλομούσου
Autor*in Ναυπλιώτης, Ιάκωβος
Ort Εν Κωνσταντινουπόλει
Verlag Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου
Datum 1894
Weiteres Έκδοσις πρώτη Αδεία του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung