Ο Ελληνικός Αστικός Κώδιξ του 1945

Titel Ο Ελληνικός Αστικός Κώδιξ του 1945
Autor*in Μαριδάκης, Γ. Σ.
Publikation Νέον Δίκαιον
Band 2
Datum 1946
Seiten 130-158
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung