Η πρώτη παράσταση ιταλικού μελοδράματος στο θέατρο San Giacomo της Κέρκυρας (1733): βεβαιότητες και ερωτήματα

Titel Η πρώτη παράσταση ιταλικού μελοδράματος στο θέατρο San Giacomo της Κέρκυρας (1733): βεβαιότητες και ερωτήματα
Autor*in Μαυρομούστακος, Πλάτων
Publikation Πόρφυρας
Ausgabe 114
Datum Ιανουάριος-Μάρτιος 2005
Seiten 581-590
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung