Η σύνταξη του Αστικού Κώδικα

Titel Η σύνταξη του Αστικού Κώδικα
Autor*in Γαζής, Ανδρέας Α.
Herausgeber*in Γαζής, Ανδρέας Α.
Buchtitel Μελέτες και άρθρα ΙΙ
Ort Αθήνα – Κομοτηνή
Verlag Αντ. Ν. Σάκκουλας
Datum 1998
Seiten 1023-1032
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung