Συμβολή στη νεοελληνική προσωπογραφία. Έλληνες και ελληνόφωνοι φοιτητές στα μητρώα των Πανεπιστημίων της Βιέννης, της Ιένας, του Γκέτινγκεν και τη Λιψίας (1700-1833)

Titel Συμβολή στη νεοελληνική προσωπογραφία. Έλληνες και ελληνόφωνοι φοιτητές στα μητρώα των Πανεπιστημίων της Βιέννης, της Ιένας, του Γκέτινγκεν και τη Λιψίας (1700-1833)
Autor*in Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ίλια
Publikation Ο Ερανιστής
Band 29
Datum 2016
Seiten 294-309
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung