Αναζητώντας νέους ορίζοντες. Η ‘βορειομανία’, ο ‘ιψενογερμανισμός’ και η σύνδεσή τους με τον δημοτικισμό στα τέλη του 19ου αιώνα

Titel Αναζητώντας νέους ορίζοντες. Η ‘βορειομανία’, ο ‘ιψενογερμανισμός’ και η σύνδεσή τους με τον δημοτικισμό στα τέλη του 19ου αιώνα
Autor*in Σεχοπούλου, Μαρία
Herausgeber*in Πολυκανδριώτη, Ουρανία
Herausgeber*in Ταμπάκη, Άννα
Buchtitel Ελληνικότητα και ετερότητα: Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις και 'εθνικός χαρακτήρας' στον 19ο αιώνα
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag ΕΙΕ-ΙΙΕ
Datum 2016
Seiten 269-281
Weiteres Friedrich Nietzsche, Karl Dieterich, Otto von Bismarck, Kostis Palamas, K. Chatzopoulos, I. Kambyssis, P. Nirvanas
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung