Αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων Κατοχής στην Ελλάδα 1941-1944

Titel Αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων Κατοχής στην Ελλάδα 1941-1944
Autor*in Fleischer, Hagen
Publikation Μνήμων
Band 7
Datum 1979
Seiten 182-195
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung