Συνομιλώντας με τον Κάφκα: Μια σύγκριση Καχτίτση - Αλεξάνδρου

Titel Συνομιλώντας με τον Κάφκα: Μια σύγκριση Καχτίτση - Αλεξάνδρου
Autor*in Μαυρίδου, Χριστίνα
Autor*in Βούλγαρη, Σοφία
Publikation Πόρφυρας
Ausgabe 154
Datum 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung