Η δυναστεία των Wittelsbach και η ελληνική ιστορία: Πολιτικές μνήμης και στρατηγικές νομιμοποίησης

Titel Η δυναστεία των Wittelsbach και η ελληνική ιστορία: Πολιτικές μνήμης και στρατηγικές νομιμοποίησης
Autor*in Κουλούρη, Χριστίνα
Herausgeber*in Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας
Herausgeber*in Πεχλιβάνος, Μίλτος
Datum 07.09.2020
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung