Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας. Mια συγκριτική πολιτισμική μελετη μεταξύ των υποψήφιων μελών της Ε.Ε. και των κρατών-μελών Γερμανίας και Ελλάδας

Titel Η διαφθορά ως πρόβλημα κουλτούρας. Mια συγκριτική πολιτισμική μελετη μεταξύ των υποψήφιων μελών της Ε.Ε. και των κρατών-μελών Γερμανίας και Ελλάδας
Autor*in Γιαννακόπουλος, Άγγελος
Publikation Επιστήμη και Κοινωνία. Επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας
Band 15
Datum 2005
Seiten 147-163
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung