Της νύχτας Νιβελούγγοι. Nordländer in der griechischen Dichtung

Titel Της νύχτας Νιβελούγγοι. Nordländer in der griechischen Dichtung
Autor*in Emrich, Gerhard
Herausgeber*in Αργυρίου, Αστέριος
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Herausgeber*in Λαζαρίδου, Δανάη-Αναστασία
Buchtitel Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση : 1453-1981 Πρακτικά του Α΄ Ευρωπαϊκού συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Ελληνικά Γράμματα
Datum 1999
Seiten 239-247
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung