Η "Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας" του Joseph Hammer von Purgstall στα ελληνικά (1870-1874). Το ασυνεχές μεταφραστικό εγχείρημα

Titel Η "Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας" του Joseph Hammer von Purgstall στα ελληνικά (1870-1874). Το ασυνεχές μεταφραστικό εγχείρημα
Autor*in Πετροπούλου, Ιωάννα
Publikation Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
Band ΙΕ'
Datum 2008
Seiten 291-324
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung