Λουκία Δρούλια και Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Yon Lidice bis Kalavryta. Widersland und Besatzungsterror. Studien zur Repressalienpraxis im Zweiten Weltkrieg, Βερολίνο, INE/ KNE-Metropol, Nationalsozialistische Besatsnngspolitik in Europa 1939-1945, 1999

Titel Λουκία Δρούλια και Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Yon Lidice bis Kalavryta. Widersland und Besatzungsterror. Studien zur Repressalienpraxis im Zweiten Weltkrieg, Βερολίνο, INE/ KNE-Metropol, Nationalsozialistische Besatsnngspolitik in Europa 1939-1945, 1999
Autor*in Καραμανωλάκης, Βαγγέλης
Publikation Μνήμων
Band 23
Datum 2001
Seiten 345-348
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung