[Βιβλιοκρισία]: Η ηθική ως συνθήκη του κόσμου. Wittgenstein, Περί ηθικής, επιμέλεια-επιλογή κειμένων-μετάφραση-σχόλια Κ. Κωβαίος και Σ. Βιρβιδάκης, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2000, σ.311

Titel [Βιβλιοκρισία]: Η ηθική ως συνθήκη του κόσμου. Wittgenstein, Περί ηθικής, επιμέλεια-επιλογή κειμένων-μετάφραση-σχόλια Κ. Κωβαίος και Σ. Βιρβιδάκης, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2000, σ.311
Autor*in Κόντος, Παύλος
Publikation Νέα Εστία
Band 149
Ausgabe 1733
Datum 2001
Seiten 672-675
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung