Ο Σίλλερ και το νέο ελληνικό θέατρο

Titel Ο Σίλλερ και το νέο ελληνικό θέατρο
Autor*in Σιδέρης, Γιάννης
Publikation Νέα Εστία
Band 66
Datum 1959
Seiten 1474-1481
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung