Η μετάβαση από το διαφωτισμό στο ρομαντισμό στον ελληνικό 19ο αιώνα. Η περίπτωση του Ιωάννη και του Σπυριδώνα Ζαμπελίου

Titel Η μετάβαση από το διαφωτισμό στο ρομαντισμό στον ελληνικό 19ο αιώνα. Η περίπτωση του Ιωάννη και του Σπυριδώνα Ζαμπελίου
Autor*in Ταμπάκη, Άννα
Publikation Δελτίο της Ιστορικής και εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος
Band 30
Datum 1987
Seiten 31-46
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung