Το Γυμνάσιο Dörpfeld στην Αθήνα (Γερμανική Σχολή Αθηνών). Ιστορία και δομή ενός γερμανικού σχολείου του εξωτερικού

Titel Το Γυμνάσιο Dörpfeld στην Αθήνα (Γερμανική Σχολή Αθηνών). Ιστορία και δομή ενός γερμανικού σχολείου του εξωτερικού
Autor*in Hansen, Jens Godber
Ort Αθήνα
Verlag Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung