Το ενδιαφέρον του Όθωνος δια το πανεπιστήμιον

Titel Το ενδιαφέρον του Όθωνος δια το πανεπιστήμιον
Autor*in Κουγέας, Σωκράτης
Publikation Νέα Εστία
Band 11
Ausgabe 263
Datum 1937
Seiten 1796-1798
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung