Η εκκλησιαστική πολιτική την Οθωνική περίοδο και η διαμόρφωση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας

Titel Η εκκλησιαστική πολιτική την Οθωνική περίοδο και η διαμόρφωση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας
Autor*in Τρωιάνος, Σπύρος Ν.
Publikation Ελληνική Δικαιοσύνη
Band 30
Datum 1989
Seiten 1281-1286
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung