Η πολιτική σκέψη του Ευγενίου Βούλγαρη

Titel Η πολιτική σκέψη του Ευγενίου Βούλγαρη
Autor*in Kitromilides, Paschalis M.
Herausgeber*in Henrich, Günther S.
Buchtitel Evgenios Vulgaris und die neugriechische Aufklärung in Leipzig
Ort Leipzig
Verlag Leipziger Universitätsverlag
Datum 2003
Seiten 85-96
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung