Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στη σχέση Ελλήνων-Γερμανών. Από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή στον Ψυχρό Πόλεμο και την ευρωπαϊκή ενοποίηση

Wissensbasis

Konstantinos Dimadis
Titel Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στη σχέση Ελλήνων-Γερμανών. Από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή στον Ψυχρό Πόλεμο και την ευρωπαϊκή ενοποίηση
Autor*in Αποστολόπουλος, Δημήτριος Κ.
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014) : οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία : Ε’ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014 : πρακτικά = Continuities, discontinuities, ruptures in the Greek World (1204-2014) : economy, society, history, literature : 5th European Congress of Modern Greek Studies of the European Society of Modern Greek Studies : proceedings
Band 1
Ort Αθήνα
Verlag Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Datum 2015
Seiten 605-620
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung