Το ανέκδοτο "κυβερνητικό πρόγραμμα" του Ignaz von Rudhart για την πολιτειακή και διοικητική οργάνωση της Ελλάδας (1836)

Wissensbasis

Ignaz von Rudhart
Titel Το ανέκδοτο "κυβερνητικό πρόγραμμα" του Ignaz von Rudhart για την πολιτειακή και διοικητική οργάνωση της Ελλάδας (1836)
Autor*in Τσαπόγας, Μιχάλης
Publikation Το Σύνταγμα
Band 15
Datum 1989
Seiten 261-280
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung