[Βιβλιοκρισία:] Georgios M. Bizyenos. Die Folgen der alten Geschichte. Die Sünde meiner Mutter. Διγλωσση έκδοση. Μετάφραση, βιογραφικό, σημείωμα, εργογραφία και σημειώσεις: Παρασκευή Σιδερά-Λύτρα. Peust & Gutschmidt Verlag, Göttingen 2006

Titel [Βιβλιοκρισία:] Georgios M. Bizyenos. Die Folgen der alten Geschichte. Die Sünde meiner Mutter. Διγλωσση έκδοση. Μετάφραση, βιογραφικό, σημείωμα, εργογραφία και σημειώσεις: Παρασκευή Σιδερά-Λύτρα. Peust & Gutschmidt Verlag, Göttingen 2006
Autor*in Σιέτη, Τούλα
Publikation Μετάφραση
Ausgabe 11
Datum 2007
Seiten 346-348
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung