Το πρόβλημα της μορφής στη νεώτερη αισθητική, 5. Ο Σολωμός και η γερμανική ιδεοκρατία

Titel Το πρόβλημα της μορφής στη νεώτερη αισθητική, 5. Ο Σολωμός και η γερμανική ιδεοκρατία
Autor*in Γεωργούλης, Κ. Δ.
Publikation Μορφές
Band 4
Datum 1947
Seiten 142-144
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung