Το παλαιόν Πολυτεχνείον καί τό γήπεδον τού νεωτέρου

Titel Το παλαιόν Πολυτεχνείον καί τό γήπεδον τού νεωτέρου
Autor*in Μπίρης, Κώστας
Publikation Τεχνικά Χρονικά
Band 16
Ausgabe 181
Datum 1939
Seiten 66-70
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung