Η Medizinische Polizei στην Ελλάδα του Όθωνα: Γερμανικές επιρροές στην ελληνική δημόσια υγεία

Titel Η Medizinische Polizei στην Ελλάδα του Όθωνα: Γερμανικές επιρροές στην ελληνική δημόσια υγεία
Autor*in Μπαρλαγιάννης, Αθανάσιος
Herausgeber*in Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας
Herausgeber*in Πεχλιβάνος, Μίλτος
Datum 07.09.2020
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung