Η Ελλάδα ’36–’49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες

Titel Η Ελλάδα ’36–’49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες
Herausgeber*in Fleischer, Hagen
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung