Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αι σχολαί - οι καθηγηταί - οι ευεργέται - τα κτίρια

Titel Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αι σχολαί - οι καθηγηταί - οι ευεργέται - τα κτίρια
Autor*in Μπίρης, Κώστας
Publikation Τεχνικά Χρονικά
Band 28
Ausgabe 322-323
Datum 1951
Seiten 84-95
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung