Χαρακωμάτων ταυτότητες. Ελληνο-γερμανικές αναπαραστάσεις στον μεσοπόλεμο

Titel Χαρακωμάτων ταυτότητες. Ελληνο-γερμανικές αναπαραστάσεις στον μεσοπόλεμο
Autor*in Δορδανάς, Στράτος Ν.
Herausgeber*in Δημάδης, Κωνσταντίνος Α.
Buchtitel Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα) : Δ' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010 : πρακτικά ; Identities in the Greek world (from 1204 to the present day) : 4th European Congress of Modern Greek Studies Granada, 9-12 September 2010 : proceedings
Band 3
Ort Αθήνα
Verlag Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Datum 2011
Seiten 555-566
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung