Η οικογένεια Γκαρπολά και η πρώτη ελληνική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης

Titel Η οικογένεια Γκαρπολά και η πρώτη ελληνική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης
Autor*in Κόκκας, Παναγιώτης Γ.
Publikation Μακεδονικά. Σύγγραμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Band 21
Datum 1981
Seiten 222-251
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung