Λόγος και μυστική στο Tractatus logigo-philosophicus του Ludwig Wittgenstein

Titel Λόγος και μυστική στο Tractatus logigo-philosophicus του Ludwig Wittgenstein
Autor*in Μακρής, Νίκος
Publikation Νέα Εστία
Band 125
Ausgabe 1484
Datum 1989
Seiten 573-579
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung