Η εν Γερμανία μέσης παίδευσις: σύντομος περιγραφή των γερμανικών γυμνασίων

Titel Η εν Γερμανία μέσης παίδευσις: σύντομος περιγραφή των γερμανικών γυμνασίων
Autor*in Ανδρεάδης, Οδυσσεύς
Publikation Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις
Band 3
Ausgabe 49
Datum 1894
Seiten 975-978
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung