Ο Φάουστ του εκτός τραγωδίας τραγουδοποιούντος Goethe κατά τας ποιητικάς αρχάς

Titel Ο Φάουστ του εκτός τραγωδίας τραγουδοποιούντος Goethe κατά τας ποιητικάς αρχάς
Autor*in Βαρελάς, Ιωάννης Α.
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Ἑνώσεως
Datum 1882
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung