Τη σεβαστή Εφορία της Ελληνικής Εμπορικής Σχολής Χάλκης Αφιερούνται. Ελληνικὰ Άσματα μετὰ συνοδίας ελαφράς κλειδοκυμβάλου μελοποιηθέντα υπὲρ των Ελληνοπαίδων. Ὑπὸ Gothov-Grüneke Professeur de Μusique à l`École Commerciale Grecque de Halki

Titel Τη σεβαστή Εφορία της Ελληνικής Εμπορικής Σχολής Χάλκης Αφιερούνται. Ελληνικὰ Άσματα μετὰ συνοδίας ελαφράς κλειδοκυμβάλου μελοποιηθέντα υπὲρ των Ελληνοπαίδων. Ὑπὸ Gothov-Grüneke Professeur de Μusique à l`École Commerciale Grecque de Halki
Herausgeber*in Gothov-Grünecke, Ludwig
Ort Constantinople
Verlag Λιθ. Φ. Λέφλερ
Datum χ.ε.
Weiteres Αχρονολόγητο, ενδεχομένως του 20ού αι.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung